Schválená usnesení

SCHVÁLENÁ USNESENÍ VE FUNKČNÍM OBDOBÍ 2018/2019

Usnesení SR

  1. schůze SR dne 8. 11. 2018

č. 1/SR1819: SR schvaluje jako spolek „Schwa“ jako SKS.

č. 2/SR1819: SR ustavuje plesovou pracovní skupinu ve složení Martin Lundák (vedoucí), Pavla Cvachovcová, Kateřina Dolínková, Michal Kubelka, Barbora Paulová, David Pavlorek a Kateřina Žádníková.

č. 3/SR1819: SR ustavuje palachovskou pracovní skupinu ve složení Martin Jelínek (vedoucí), Marta Harasimowicz, Tomáš Konečný a Bronislav Poul.

č. 4/SR1819: SR ustavuje pracovní skupinu pro studentského ombudsmana ve složení David Pavlorek (vedoucí), Veronika Chlumská, Jiří Pilip, Bronislav Poul, Barbora Truksová a Elizabeth Wagebaertová.

č. 5/SR1819: SR schvaluje poradní hlasy Vlastimilu Křišťanovi a Jiřímu Pilipovi.

č. 6/SR1819: SR předává stížnost spolku Praxis ze dne 3. listopadu 2018 na neoprávněné zastupování spolku na spolkovém kolegiu k vyřešení RK a pověřuje RK vypracováním metodiky ke kontrole oprávnění spolkových pověřenců na spolkovém kolegiu.

č. 7/SR1819: SR schvaluje nákup věnce k výročí 17. listopadu do výše 3 000 Kč a pověřila zajištěním věnce Barboru Truksovou.

 

  1. schůze SR dne 19. 11. 2018

č. 8/SR1819: SR schvaluje termín vánočního večírku na 17. 12. od 19:30.

č. 9/SR1819: SR pověřuje pro funkční období 2018/2019 organizací DeskoFFek Cyrila Mrázka a Petra Vondráčka.

č. 10/SR1819: SR souhlasí s navázáním komunikace a propagací akcí spolku Esportovní studentská asociace ESA.

č. 11/SR1819: SR pověřuje Pavlu Cvachovcovou výběrem účetního programu v ceně do 7 000 Kč.

č. 12/SR1819: SR schvaluje svoje zapojení do organizační skupiny pražských vysokoškolských studentů k aktuální politické krizi. SR se v tuto chvíli nezavazuje k vyslovení záštity nad akcí.

 

hlasování per rollam dne 25. 11. 2018

č. 13/SR1819: SR schvaluje přidání Jitky Černé do plesové pracovní skupiny.

 

  1. schůze SR dne 7. 1. 2019

č. 14/SR1819: SR schvaluje nákup věnce a dvou kytic pro palachovské výročí s cenou věnce do výše 3 000 Kč a cenou jedné kytice do výše 1 500 Kč.

č. 15/SR1819: SR schvaluje Jiřího Pilipa jako zpracovatele osobních údajů.

č. 16/SR1819: SR schvaluje Vlastimila Křišťana jako zpracovatele osobních údajů.

č. 16/SR1819: SR schvaluje Barboru Truksovou jako zpracovatelku osobních údajů.

č. 17/SR1819: SR schvaluje expresní objednávku 500 ks tmavě modrých propisek v ceně 6 650 Kč včetně DPH.

č. 18/SR1819: SR nemá námitek proti umístění sídla Centra politických studií, z. s. (CPS), na fakultě a souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi Fondem a CPS, to vše za předpokladu bezdlužnosti CPS.

 

  1. schůze SR dne 6. 2. 2019

č. 19/SR1819: SR schvaluje jako spolek „waFFle“ jako SKS.

č. 19/SR1819: Po provedené přípravě k archivaci SUUK odstraní SR materiály k vyřazení s výjimkou účetnictví SUUK za roky 2009 až 2011. SR si zároveň ponechá spotřební materiál.

č. 20/SR1819: SR ustavuje pracovní skupinu pro výjezdní zasedání ve složení David Pavlorek (vedoucí), Martin Jelínek a Tomáš Konečný.

č. 21/SR1819: SR se zavazuje k provedení kontroly zveřejňování anotací všech předmětů vypsaných v SIS pro letní semestr 2018/2019.

č. 22/SR1819: SR schvaluje poradní hlas Barboře Truksové.

 

  1. schůze SR dne 4. 3. 2019

č. 23/SR1819: SR souhlasí s principy současného návrhu opatření děkana k financování zájmové činnosti studentů na FF UK.

č. 24/SR1819: SR pověřuje Martina Jelínka prezentací SR při projednávání opatření děkana k financování zájmové činnosti studentů na FF UK na plénu AS FF UK.

č. 25/SR1819: SR schvaluje finanční podporu pro výjezdní zasedání ve výši 5 000 Kč.

 

hlasování per rollam dne 8. 3. 2019

č. 26/SR1819: SR vyjadřuje podporu prohlášení studentek a studentů středních škol Fridays For Future a jejich stávce za klima, která proběhne 15. 3. 2019.

 

  1. (mimořádná) schůze SR dne 9. 3. 2019

č. 27/SR1819: SR podporuje Jiřího Pilipa jako psa, který štěká, ale nekouše.

č. 28/SR1819: SR souhlasí s prodejem lístků na Jarní slavnost spolku Polis během svých konzultačních hodin s tím, že spolek Polis poskytne SR 7 vstupenek na after-party.

č. 29/SR1819: SR ustavuje pracovní skupinu pro destrukci plesu PK FSV ve složení: Kateřina Žádníková (vedoucí), Pavla Cvachovcová, Kateřina Dolínková, Martin Jelínek, David Pavlorek a Petr Vondráček.

č. 30/SR1819: SR vyjadřuje plnou podporu svému milovanému předsedovi až navěky a do jeho skonání.

 

Usnesení RK

  1. schůze RK dne 19. 11. 2018

č. 1/RK1819: RK schválila předloženou Metodiku ověřování pověření zástupců na spolkovém kolegiu Studentského fondu FF UK, z. s.

 

  1. schůze RK dne 30. 1. 2019

č. 2/RK1819: 1. Revizní komise (dále jen „RK“) Studentského fondu FF UK, z. s. (dále jen „Fond“), uděluje členovi Studentské rady FF UK (dále jen „SR“) kol. Bronislavu Poulovi napomenutí za hrubé a urážlivé vyjadřování se vůči PhDr. Jaromíru Mrňkovi, Ph.D., kterého se dne 28. ledna 2019 veřejně dopustil v diskuzi pod facebookovým příspěvkem Spolku studentů historie FF UK.
2. V obecné rovině RK odsuzuje veškeré hrubé, vulgární či urážlivé jednání, které má za cíl devalvovat či zesměšňovat diskusní partnery i názorové oponenty, a považuje takové chování za nepřijatelné.
3. Pro studenty FF UK, které Fond sdružuje, je takové chování navíc nejen v rozporu s dobrými mravy, ale také s řadou ustanovení společných zásad Etického kodexu UK a v neposlední řadě i v rozporu se Stanovami Fondu.
4. Na členy SR a RK je přitom nutné mít s ohledem na jejich veřejné vystupování přísnější nároky. Jakožto volení zástupci studentů FF UK, jež Fond sdružuje, musejí mít na paměti svoji odpovědnost a jakkoli podobné výstupy nikdy nemohou být činěny jménem Fondu, SR či RK, přesto je logické, že činné osoby i mimo výkon svojí funkce reprezentují dané instituce, podobným chováním tedy jednoznačně poškozují jejich dobré jméno, v tomto případě tedy SR a Fondu.
5. RK považuje za samozřejmé to, že se kol. Poul Dr. Mrňkovi dne 29. ledna 2019 osobně písemnou formou prostřednictvím e-mailu omluvil, i to, že svůj hrubý a urážlivý příspěvek smazal.
6. Z e-mailové reakce Dr. Mrňky, která byla v kopii dána k dispozici SR a RK, vyplynula ochota Dr. Mrňky omluvu přijmout s tím, že by se kol. Poul měl omluvit také veřejně, jelikož i urážka byla učiněna veřejně. Jelikož kol. Poul tuto omluvu pod příslušným příspěvkem Spolku studentů historie FF UK na Facebooku učinil, považuje RK tuto záležitost za smírně uzavřenou bez nutnosti dalšího řízení.
7. V případě, že by se podobné nevhodné chování mělo opakovat, je RK připravena přistoupit k sankčním mechanismům vůči členovi SR, jak vyplývají ze Stanov Fondu.

 

  1. schůze RK dne 22. 3. 2019

č. 3/RK1819: RK doporučuje číslovat usnesení orgánů Studentského fondu FF UK, z. s., podle navržené metodiky.

 

Usnesení spolkového kolegia

  1. schůze spolkového kolegia dne 13. 2. 2019

č. 1/SK1819: Spolkové kolegium schvaluje hlasovací práva spolku „Schwa“.

č. 2/SK1819: Spolkové kolegium schvaluje hlasovací práva spolku „waFFle“.

Úvod > Studentská rada > Schválená usnesení