Projektové řízení LS 2019

Studentská rada FF UK (dále jen „SR“) vypisuje projektové řízení s dotací 30 000 Kč na podporu projektů spolků a studentů na FF UK. Termín pro podávání projektů je do 30. dubna 2019.

Postup a podmínky pro přidělování finanční podpory upravuje opatření SR č. 2/2018: Pravidla projektového řízení, jehož obsah je přehledně rozepsán níže.

Postup udělování finančních prostředků:

 • Za žádost se považuje řádně vyplněný formulář odeslaný na emailovou adresu sr@ff.cuni.cz. Po skončení projektové uzávěrky se Vám ozve koordinátor projektů, který Vás pozve na projektovou schůzku a zodpoví Vaše případné dotazy.
 • U podaných formulářů, které trpí vážnějšími nedostatky, vyzve koordinátor projektů k jejich nápravě nejpozději do dne 10. května 2018. Není-li náprava zjednána, je žádost vyřazena. Koordinátory projektového řízení v tomto semestru jsou Tomáš Konečný (t.konecny@email.cz) a Petr Vondráček (vondracek.petros@gmail.com).
 • Po uzávěrce projektů bude následovat projektová schůze SR dne 14. května 2018 od 19:00, na níž se SR sejde se všemi žadateli pro osvětlení případných nejasností a také, abychom zjistili, zda projekt ještě platí. Poté SR vybere projekty, které hodlá podpořit, a rozdělí mezi ně avizovanou částku.

Podmínky přidělování finanční podpory:

 • Studentská rada upřednostňuje projekty zaměřené na akademickou půdu; v případě podání žádostí o podporu výjimečných projektů jiného charakteru nebo v případě nedostatku kvalitních akademických projektů však vyhoví spíše těmto výjimečným.
 • Neproplácíme honoráře a odměny organizátorům, telefony, občerstvení, cestovní náklady, ubytování.
 • Nepřijímáme žádosti o proplácení již uskutečněných či započatých projektů.
 • V souladu s tím, že součástí obecné podpory studentů FF ze strany SR je propagace, bude SR preferovat alokaci žádaných prostředků jinam, než na hrazení propagace.
 • SR zohledňuje následující faktory:
 • předpokládaný výsledek a dosah projektu
 • finanční spoluúčast žadatele, resp. další zdroje financování,
 • nezbytnost získání prostředků od SR pro realizaci projektu,
 • spolupráci či podporu dalších subjektů,
 • důvěryhodnost žadatele – např. reference, případná předchozí spolupráce se SR, dlouhodobé zkušenosti v případě, že žadatel již dříve SR žádal o podporu…­, lze to dokládat např. i představení žadatelem dříve zrealizovaných projektů, o nichž podá informace,
 • další okolnosti.
 • Při vyplňování formuláře Žádost o udělení finanční podpory se žadatel musí řídit pokyny zveřejněnými na internetových stránkách SR, přičemž do kolonky „předkladatelé projektu“ je nutno vyplnit dvě osoby, z nichž alespoň jedna studuje na FF UK. Kontaktní adresu, telefon a e-mail je nutné uvést u obou předkladatelů. Předkládá-li projekt studentský spolek s právní subjektivitou, je nutné, aby žádost potvrdil statutární orgán spolku.
 • Alespoň jeden z předkladatelů projektu se musí zúčastnit projektové schůzky SR, o které bude ze strany SR do 10 dnů od podání projektu informován. Pokud se ani jeden z předkladatelů nemůže na schůzku dostavit, zvolí si za sebe zástupce, který bude projekt na schůzce prezentovat.
 • Konkrétní rozhodnutí SR o přidělení peněz danému projektu vychází jednak z informací získaných z podané žádosti o finanční podporu projektu, jednak z průběhu projektové schůzky.

Projektová schůze se skládáze dvou částí:

 1. Prezentace jednotlivých projektů, během níž členové SR kladou předkladatelům těchto projektů doplňující otázky. Tato část je veřejná.
 2. Jednání SR o udělení finanční podpory jednotlivým projektům. Tato část je neveřejná. SR o podpoře každého projektu rozhoduje hlasováním podle Jednacího řádu. SR na základě průběhu jednání před hlasováním připraví návrhy rozdělení své finanční podpory na projekty a alokaci přidělovaných peněz v rámci projektů. O podpoře každého projektu se hlasuje zvlášť. Zápisy z projektových schůzí se zveřejňují stejným způsobem jako zápisy ze všech ostatních schůzí SR.

Další informace k projektovým řízením:

 • Na projektové schůzce bude pro každý úspěšný projekt stanoven koordinátor z řad členů SR či RK, který předkladateli projektu neprodleně sdělí, zda projektu byla přidělena finanční podpora, či nikoli. V případě nepřidělení finanční podpory budou předkladatelům sděleny důvody tohoto rozhodnutí.
 • V případě, že ještě před završením projektu ztratí jeho koordinátor mandát člena SR či RK, bude určen projektu nový koordinátor, o čemž bude realizátor projektu neprodleně vyrozuměn.
 • Na peníze od Studentské rady předem neexistuje žádný právní nárok. Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení finanční podpory je kolektivní a definitivní. Právní závazek vzniká teprve oboustranným podpisem darovací smlouvy za účelem finanční podpory projektu.
 • Způsob vyplacení finanční podpory a termín realizace projektu určuje smlouva o přidělení finanční podpory. Výplata finanční podpory obvykle proběhne vzápětí po uzavření smlouvy, nestanoví-li SR na projektové schůzi jinak. V souladu se Stanovami a Jednacím řádem je odpovědným za další podrobnosti smluv předseda.
 • Realizátor projektu je povinen na materiálech na výstupech projektu (na plakátech, webových stránkách a dalších informačních materiálech, v publikacích atd.) upozornit prostřednictvím loga SR nebo textu na skutečnost, že SR projekt finančně podpořila. Má-li výstup projektu charakter, který toto upozornění neumožňuje, je realizátor projektu povinen při prezentaci jeho výstupu toto upozornění učinit alespoň slovním zdůrazněním. Tato povinnost bude obsažena ve darovací smlouvě, přičemž nebude-li tato podmínka naplněna, bude to považováno za hrubé porušení smluvního ujednání s hrozbou sankce.
 • Přidělené prostředky smějí být vynaloženy jen na účel, pro který jsou přiznány. SR má v případě porušení dohod právo vymáhat příspěvek nebo jeho poměrnou část zpět.
 • Vyúčtování projektu je třeba zaslat svému koordinátorovi nejpozději do 2 měsíců od smluvně ujednaného termínu završení projektu.
 • Jakékoli změny smluvně ujednaných podmínek (tj. zejména posun realizace či žádost o drobnou změnu alokace prostředků v rámci daného projektu) je možné učinit pouze dodatkem k původní smlouvě. Rozhoduje o ní předseda pouze na výslovnou žádost realizátora projektu doporučenou koordinátorem daného projektu.
 • Po ukončení projektu jsou projektanti povinni předložit SR materiály k projektu (plakáty, letáky, fotodokumentaci…) a projektovou zprávu obsahující zhodnocení projektu a jeho vyúčtování.

Formulář žádosti ke stažení:

formulář

Úvod > Podpora projektů > Projektové řízení LS 2019