Finanční podpora spolků

Opatření Studentské rady Studentského fondu FF UK, z. s.,

č. 1/2024

PRAVIDLA PROGRAMU FINANČNÍ PODPORY SPOLKŮ

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Řízení o přiznání finanční podpory spolkům či studentským konzultačním skupinám (dále jen ‚SKS‘) vstupuje v platnost momentem jejího schválení většinou radních Studentské rady FF UK a trvá jeden kalendářní rok.
 2. Studentská rada (dále jen ‚SR‘) není schopna zaručit opětovné vyhlášení tohoto řízení v následujícím roce, což závisí na velikosti finančních zdrojů SR během daného období. V případě, že to bude možné, SR učiní veškerá možná opatření k opětovnému vyhlášení řízení a finanční podpoře spolků a SKS na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen ‚FF UK‘).

 

Čl. 2

Účel a oprávnění finanční podpory

 1. Finanční podpora je poskytována v souladu s cílem podpořit studentský život na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen ‚FF UK‘).
 2. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektů a aktivit přínosných pro studenty FF UK, včetně organizace akcí (rezervace prostor, pronájem techniky, občerstvení), vstupné, seznamovací a adaptační kurzy, nákup a výroba propagačních materiálů pro spolek či SKS apod.
 3. Oprávnění k čerpání finanční podpory mají SKS a zapsané spolky, které jsou zastoupené ve spolkovém kolegiu.

 

Čl. 3

Výše finanční podpory

 1. Maximální částka finanční podpory pro jednotlivý spolek či SKS je stanovena ve výši 2 500 Kč. Tato částka je pro každý spolek předem alokovaná a je možné jí čerpat buď jednorázově v plné výši, nebo opakovaně kdykoliv během trvání řízení do vyčerpání alokované částky.
 2. V případě potřeby finančních prostředků nad stanovenou hranici je spolku či SKS umožněno jednat o přerozdělení přebytku s jiným oprávněným subjektem. Po vzájemné dohodě je o této skutečnosti nutné informovat komisi.

 

Čl. 4

Podání žádosti o finanční podporu

 1. Žádosti o finanční podporu je možné podávat elektronicky na e-mailové adresy sr@ff.cuni.cz nebo stradaffuk@gmail.com.
 2. Žadatelé jsou oprávněni podat žádost o finanční podporu kdykoliv během platnosti tohoto nařízení, nejpozději však jeden kalendářní rok od vyhlášení tohoto řízení, a to v souladu s jeho podmínkami.

 

Čl. 5

Obsah žádosti o finanční podporu

 1. Žádost o finanční podporu musí obsahovat představení projektu či akce, účel využití finančních prostředků, plánované náklady a jejich důkladné odůvodnění.
 2. Žadatelé jsou povinni prokázat, že zvolili finančně nejvýhodnější možný postup pro dosažení stanovených cílů. Pokud chce žadatel využít nákladnější variantu k dosažení stanoveného cíle, je povinen to řádně odůvodnit.

 

Čl. 6

Složení a rozhodování komise

 1. Komise, jmenovaná SR, se skládá z pěti členů. Pro přijetí rozhodnutí o přiznání finanční podpory nebo zamítnutí žádosti musí být přítomni minimálně tři členové komise.
 2. Po přijetí žádosti o finanční podporu má komise lhůtu jednoho týdne na dohodnutí termínu společné schůzky s alespoň jedním zástupcem žadatelského spolku. Následně má komise další týden na vydání rozhodnutí o přiznání finanční podpory nebo zamítnutí žádosti. Celkově má tedy komise od přijetí žádosti dva týdny na rozhodnutí o žádosti o finanční podporu a sdělení jeho výsledku žadateli.
 3. Přiznání finanční podpory vyžaduje souhlas většiny přítomných členů komise.
 4. Hlasovaní o přiznání podpory se nesmí účastnit člen komise, u kterého existuje důvodné podezření z podjatosti, zejména pak rozhoduje-li se o přidělení financí spolku, jehož je členem. O sporných bodech rozhoduje revizní komise Studentské rady FF UK, jejíž výklad je závazný.

 

Čl. 7

Podmínky pro přiznání finanční podpory

 1. Přidělení finanční podpory je založeno na schopnosti žadatele doložit nejefektivnější využití finančních prostředků pro dosažení stanovených cílů.
 2. Nedodržení podmínek pro čerpání finanční podpory stanovených komisí při rozhodování může mít za následek odepření poskytnutí finanční podpory.
 3. V případě nedodržení podmínek vinou třetí strany bude komise opětovně jednat o přidělení finanční podpory a posuzovat jednotlivé případy individuálně.
 4. Přiznání finanční podpory není nárokové.

 

Čl. 8

Vyplácení finanční podpory

 1. Po schválení žádosti spolek či zástupce SKS, kterému byla schválena žádost, sám uskuteční platbu a následně předloží SR potřebné daňové doklady.
 2. Na základě předložených dokladů bude se spolkem či zástupcem SKS podepsaná příkazní smlouva.
 3. Vyplacení finanční podpory potom do týdne proběhne na bankovní účet spolku či zástupce SKS, jenž platbu uskutečnil.
Úvod > Podpora projektů > Finanční podpora spolků