Podpora projektů

 

Podpora projektů studentů FF UK dlouhodobě patří k hlavním úkolům Studentské rady. V zásadě lze tuto podporu rozdělit do tří hlavních okruhů:

 • 1. Obecná podpora
 • 2. Finanční podpora
 • 3. Záštita právní subjektivitou

 

Možnosti obecné podpory studentů FF UK a jejich projektů

 • 1) Pomoc s propagací akcí
 • Každý týden souhrnně informujeme studenty o zajímavých akcích prostřednictvím novinkového systému http://sml.strada.ff.cuni.cz/, kterým se rozesílají informace více jak čtyřem tisícům studentů FF UK – organizujete-li či chcete-li upozornit na nějakou takovou akci, neváhejte se obrátit na správce tohoto systému moderator@sml.strada.ff.cuni.cz.
 • SR má své profily na sociálních sítích Facebook a Twitter, není třeba pochybovat o velkém dosahu těchto médií. SR ráda své profily využije k upozornění na další a další studentské akce. Stejně tak je možné informovat o Vašich akcích skrze webové stránky, nástěnky a vitríny SR.
 • SR je zakládajícím členem Studentské unie UK a udržuje kontakt s ostatními členskými spolky, skrze něž je též možno zajistit další propagaci.
 • SR v rozumné míře zajišťuje bezplatný tisk plakátů inzerujících smysluplné studentské akce.
 •        2) Zajišťování místností na hlavní budově FF UK
 • Přes SR si mohou studenti a studentské spolky nechat pro své akce rezervovat místnosti na hlavní budově FF UK. Podmínkou je, že nesmí být narušena výuka a nesmí se jednat o výdělečné akce.
 •        3) Využití kanceláře SR
 • Po dohodě a pod dozorem některého člena SR či jiné osoby s přístupem do kanceláře SR je možné využívat místnost SR za účelem vypsání konzultačních hodin, dočasnému uskladnění materiálů, příp. k dalším účelům určených dohodou se SR.
 •        4) Půjčování zařízení
 • SR v současné době disponuje projektorem, který je po dohodě ochotna zapůjčit ke konání různých promítání.
 •        5) Pomoc s organizací
 • V případě potřeby jsme ochotni pomoci se sháněním dobrovolníků pro pořádání Vašich akcí a na základě dohody i využít pro organizaci těchto akcí našeho fakultního zázemí.

Finanční podpora

Studentská rada již od roku 2001 finančně podporuje projekty studentů FF UK s cílem podnítit jejich aktivitu a osvěžit život na fakultě. Termíny a výše rozdělovaných prostředků jsou určovány vždy v závislosti na hospodářském výsledku SR. Nemůžeme tato řízení vždy předem garantovat, nicméně s plnou vážností však deklarujeme, že vypsání alespoň jednoho projektového řízení po 20 tisících Kč během akademického roku je naší zásadní prioritou.

Postup udělování finančních prostředků:

 • Termín uzávěrky pro podávání žádostí a rozdělovaná částka jsou zveřejňovány prostřednictvím novinkového systému, webových stránek a nástěnek vždy nejpozději měsíc před datem uzávěrky, do které lze podávat žádosti.
 • Za žádost se považuje řádně vyplněný formulář odeslaný na adresu projekt.sr@ff.cuni.cz, případně osobně donesený do kanceláře SR. Po skončení projektové uzávěrky se Vám ozve koordinátor projektů, který Vás pozve na projektovou schůzku a zodpoví Vaše případné dotazy.
 • U podaných formulářů, které trpí vážnějšími nedostatky, vyzve koordinátor projektů k jejich nápravě nejpozději do týdne po původní uzávěrce podávání žádostí. Není-li náprava zjednána, je žádost vyřazena.
 • Po uzávěrce projektů bude následovat projektová schůzka, na níž se SR sejde se všemi žadateli pro osvětlení případných nejasností a také, abychom zjistili, zda projekt ještě platí. Poté SR vybere projekty, které hodlá podpořit, a rozdělí mezi ně avizovanou částku.

Podmínky přidělování finanční podpory:

 • Studentská rada upřednostňuje projekty zaměřené na akademickou půdu; v případě podání žádostí o podporu výjimečných projektů jiného charakteru nebo v případě nedostatku kvalitních akademických projektů však vyhoví spíše těmto výjimečným.
 • Neproplácíme honoráře a odměny organizátorům, telefony, občerstvení, cestovní náklady, ubytování.
 • Nepřijímáme žádosti o proplácení již uskutečněných či započatých projektů.
 • V souladu s tím, že součástí obecné podpory studentů FF ze strany SR je propagace, bude SR preferovat alokaci žádaných prostředků jinam, než na hrazení propagace.
 • SR zohledňuje následující faktory:
 • předpokládaný výsledek a dosah projektu,
 • finanční spoluúčast žadatele, resp. další zdroje financování,
 • nezbytnost získání prostředků od SR pro realizaci projektu,
 • spolupráci či podporu dalších subjektů,
 • důvěryhodnost žadatele – např. reference, případná předchozí spolupráce se SR, dlouhodobé zkušenosti v případě, že žadatel již dříve SR žádal o podporu…­, lze to dokládat např. i představení žadatelem dříve zrealizovaných projektů, o nichž podá informace,
 • další okolnosti.
 • Při vyplňování formuláře Žádost o finanční podporu projektu se žadatel musí řídit pokyny zveřejněnými na internetových stránkách SR, přičemž do kolonky „předkladatelé projektu“ je nutno vyplnit dvě osoby, z nichž alespoň jedna studuje na FF UK. Kontaktní adresu, telefon a e-mail je nutné uvést u obou předkladatelů. Předkládá-li projekt studentský spolek s právní subjektivitou, je nutné, aby žádost potvrdil statutární orgán spolku.
 • Alespoň jeden z předkladatelů projektu se musí zúčastnit projektové schůzky SR, o které bude ze strany SR do 10 dnů od podání projektu informován. Pokud se ani jeden z předkladatelů nemůže na schůzku dostavit, zvolí si za sebe zástupce, který bude projekt na schůzce prezentovat.
 • Konkrétní rozhodnutí SR o přidělení peněz danému projektu vychází jednak z informací získaných z podané žádosti o finanční podporu projektu, jednak z průběhu projektové schůzky.

Projektová schůzka sestává ze dvou částí:

 1. Prezentace jednotlivých projektů, během níž členové SR kladou předkladatelům těchto projektů doplňující otázky. Tato část je veřejná.
 2. Jednání SR o udělení finanční podpory jednotlivým projektům. Tato část je neveřejná. SR o podpoře každého projektu rozhoduje hlasováním podle Jednacího řádu. SR na základě průběhu jednání před hlasováním připraví návrhy rozdělení své finanční podpory na projekty a alokaci přidělovaných peněz v rámci projektů. O podpoře každého projektu se hlasuje zvlášť. Zápisy z projektových schůzí se zveřejňují stejným způsobem jako zápisy ze všech ostatních schůzí SR.

Další informace k projektovým řízením:

 • Na projektové schůzce bude pro každý úspěšný projekt stanoven koordinátor z řad členů SR či RK, který předkladateli projektu neprodleně sdělí, zda projektu byla přidělena finanční podpora, či nikoli. V případě nepřidělení finanční podpory budou předkladatelům sděleny důvody tohoto rozhodnutí.
 • V případě, že ještě před završením projektu ztratí jeho koordinátor mandát člena SR či RK, bude určen projektu nový koordinátor, o čemž bude realizátor projektu neprodleně vyrozuměn.
 • Na peníze od Studentské rady předem neexistuje žádný právní nárok. Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení finanční podpory je kolektivní a definitivní. Právní závazek vzniká teprve oboustranným podpisem darovací smlouvy za účelem finanční podpory projektu.
 • Způsob vyplacení finanční podpory a termín realizace projektu určuje smlouva o přidělení finanční podpory. Výplata finanční podpory obvykle proběhne vzápětí po uzavření smlouvy, nestanoví-li SR na projektové schůzi jinak. V souladu se Stanovami a Jednacím řádem je odpovědným za další podrobnosti smluv předseda.
 • Realizátor projektu je povinen na materiálech na výstupech projektu (na plakátech, webových stránkách a dalších informačních materiálech, v publikacích atd.) upozornit prostřednictvím loga SR nebo textu na skutečnost, že SR projekt finančně podpořila. Má-li výstup projektu charakter, který toto upozornění neumožňuje, je realizátor projektu povinen při prezentaci jeho výstupu toto upozornění učinit alespoň slovním zdůrazněním. Tato povinnost bude obsažena ve darovací smlouvě, přičemž nebude-li tato podmínka naplněna, bude to považováno za hrubé porušení smluvního ujednání s hrozbou sankce.
 • Přidělené prostředky smějí být vynaloženy jen na účel, pro který jsou přiznány. SR má v případě porušení dohod právo vymáhat příspěvek nebo jeho poměrnou část zpět.
 • Vyúčtování projektu je třeba zaslat svému koordinátorovi nejpozději do 2 měsíců od smluvně ujednaného termínu završení projektu.
 • Jakékoli změny smluvně ujednaných podmínek (tj. zejména posun realizace či žádost o drobnou změnu alokace prostředků v rámci daného projektu) je možné učinit pouze dodatkem k původní smlouvě. Rozhoduje o ní předseda pouze na výslovnou žádost realizátora projektu doporučenou koordinátorem daného projektu; bez doporučení koordinátora daného projektu není možné o dodatku ke smlouvě jednat. Výraznějším změnám a posunům plnění o více jak 6 měsíců není možné vyhovět.
 • Po ukončení projektu jsou projektanti povinni předložit SR materiály k projektu (plakáty, letáky, fotodokumentaci…) a projektovou zprávu.

Možnosti žádání finanční podpory mimo termíny projektových řízení

 • Jestliže SR nevypisuje v daném semestru žádné projektové řízení, je to dáno nedostatkem financí pro jeho vypsání nebo alokací prostředků pro jiné nezbytné účely. Je nicméně možné kontaktovat SR s žádostí o finanční podporu i mimo projektová řízení.
 • S dotazem na možnost podání takové žádosti se potenciální žadatel obrátí na oficiální mail sr@ff.cuni.cz. Dotaz musí obsahovat velmi stručný popis projektu a především případně žádanou částku (předpokládá se, že by se jednalo o přiměřené částky, vzhledem k tomu, že důvodem nevypsání řádných projektových řízení je nedostatek volných financí). Možnost podání takové žádosti posoudí předseda či hospodář s ohledem na to, zda Studentský fond FF UK vůbec disponuje prostředky, které by mohly být takto využity, načež odpoví na daný dotaz. (Případné odmítavé stanovisko neznamená, že dotaz téže osoby i na tentýž projekt nemůže být s přiměřeným časovým odstupem vznesen znovu).
 • V případě, že Studentský fond FF UK disponuje dostatečnými prostředky, může žadatel po obdržení odpovědi od předsedy či hospodáře podat standardní formulář žádosti o finanční podporu. (Je třeba zdůraznit, že pozitivní odpověď předsedy či hospodáře na možnost podání nezakládá naprosto žádný nárok na přidělení finanční podpory danému projektu!) V případě podání žádosti o ní SR rozhodne na své nejbližší řádné schůzi (byla-li podána méně než 3 dny před schůzí, může SR její projednání odložit).
 • Veškeré ostatní podmínky pro přidělení finanční podpory se shodují s pravidly řádně vypisovaných projektových řízení.

 

Záštita právní subjektivitou

SR, resp. občanské sdružení Studentský fond FF UK, jehož je SR výkonným orgánem, je ochotno na základě předchozích zkušeností poskytovat studentům FF UK, resp. i širším nezávislým studentským iniciativám bez právní subjektivity, na kterých se podílejí i studenti FF UK, záštitu skrze svoji právní subjektivitu pro organizaci všemožných druhů akcí a podávání grantových žádostí. To znamená:

 • Po dohodě mohou studenti FF UK a z nich vzešlé studentské spolky a iniciativy bez právní subjektivity podávat grantové žádosti.
 • V případě úspěchu takové žádosti SR zajišťuje její právní a účetní administraci včetně danění a dohlíží na realizaci podaného projektu, za realizaci však odpovídají studenti, kteří projekt iniciovali.
 • SR obvykle neposkytuje pro takové projekty vlastní finanční prostředky. Jsou-li nezbytné, garantuje jejich dodání iniciátor projektu.
 • Obdobnou záštitu svou subjektivitou je v případě dohody SR ochotna poskytnout i v dalších případech.
 • Na druhé straně je třeba zdůraznit, že na žádnou formu záštity naší subjektivitou neexistuje předem žádný nárok; ten vzniká až na základě vzájemné dohody.

 

 

Příloha Velikost
formular_projektove_rizeni_SR 92 kB
Úvod > Podpora projektů