try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Studentská rada FF UK

Stanovy Studentského fondu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, o.s.

 

Stanovy Studentského fondu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, o. s.
Článek I. – Preambule
Studentský fond Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, o. s., je nezávislé a dobrovolné sdružení fyzických osob, jehož cílem je zabezpečení demokratické a v rámci zákonů uznávané struktury, která by studentům a doktorandům Filozofické fakulty Univerzity Karlovy umožnila všestrannou činnost v studijní, kulturní, politické, hospodářské, sportovní a sociální oblasti, usnadnila spolupráci s vedením fakulty, univerzity či státní správou a zároveň účinně působila při prosazování a obraně obecných zájmů studentské obce a ochraně všech akademických svobod.
Článek II. – Název a sídlo
Název: Studentský fond Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, o. s. (dále jen “Fond”)
Sídlo: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, náměstí Jana Palacha č. p. 1, č. o. 2, Praha 1, PSČ: 110 00
Článek III. – Právní poměry Fondu
Fond je právnickou osobou, jeho právní poměry se řídí obecně uznávanými právními předpisy a těmito stanovami.
Článek IV. – Členství
1. Členem SF se stává každý student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen “FF UK”) na základě svého písemného souhlasu. Písemný souhlas může být podán i v elektronické formě.
2. Členství zaniká ukončením nebo přerušením studia, smrtí, neplněním členských povinností nebo na základě písemné žádosti.
3. Čestné členství může být udělováno na návrh kteréhokoliv člena Fondu bývalým členům akademické obce FF UK, kteří významně podporovali studentské demokratické hnutí nebo vynikli na poli vědy, kultury a politiky. Návrh na čestné členství musí být odsouhlasen Valnou hromadou (dále jen „VH“). Čestné členství neopravňuje jeho držitele k působení ve Fondu.
Článek V. – Práva a povinnosti členů
1. Členové Fondu mají právo účastnit se VH Fondu a schůzí Studentské rady (dále jen “SR”), nahlédnout v určených hodinách do materiálů Fondu. Členové mají také právo podávat stížnosti a připomínky k činnosti Fondu k rukám SR. Ta je povinna věc projednat a odpovědět do 1 měsíce (do této lhůty se nezapočítává období prázdnin a zkouškové období).
2. Členové mají povinnost dodržovat stanovy Fondu a svědomitě vykonávat funkce v orgánech Fondu.
3. Každý člen má právo volit a být volen do všech orgánů Fondu.
4. Členové mají povinnost platit členské poplatky v míře stanovené VH.
Článek VI. - Valná hromada
1. VH je nejvyšším orgánem Fondu.
2. VH tvoří všichni členové Fondu.
3. Valnou hromadu svolává SR dle potřeby, nejméně však jednou ročně, a kromě toho vždy, když o svolání požádá nejméně třetina členů. VH může také svolat revizní komise podle čl. VIII, odst. 3. VH nesmí být svolávána o prázdninách a v době zkouškového období.
4. Termín konání VH musí být oznámen nejméně dva týdny předem, a to alespoň na nástěnce a internetových stránkách SR. Program jednání musí být zveřejněn nejméně 3 dny předem.
5. VH zejména
a) schvaluje výroční zprávu a zprávu o hospodaření a schvaluje program jednání VH
b) volí členy SR a revizní komise na dobu 1 roku
c) hlasováním 3/5 většiny rozhoduje o změně stanov a rozhoduje o zrušení Fondu.
d) určuje výši členských poplatků.
e) určuje výši poplatků přátel SF
6. VH je schopná se usnášet za přítomnosti nejméně třetiny členů v případě, že členů SF je méně než 150; v případě, že je členů SF více než 150, je VH schopná se usnášet za přítomnosti nejméně 50 členů SF. Není-li VH usnášeníschopná, svolá SR náhradní VH tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat původně. Náhradní VH musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet i za přítomnosti méně než požadovaného počtu členů SF pro původně svolanou VH.
7. Valnou hromadu řídí předseda nebo jeho zástupce.
8. VH rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných, není-li stanoveno jinak.
Článek VII. – Studentská rada
1. SR je výkonným orgánem Fondu, za svoji činnost odpovídá VH.
2. SR je volena VH.
3. Volební období je 1 rok.
4. Nerozhodne-li VH jinak, má SR 12 členů. Odstoupí-li člen ze své funkce, je-li vyloučen či zaniknou-li jeho práva na členství ve Fondu, nastupuje na jeho místo náhradník v souladu s pořadím, ve kterém byl zvolen. V případě, že nejsou žádní právoplatní náhradníci, zůstává místo neobsazeno.
5. SR hlasováním alespoň 3/5 většiny všech členů rozhoduje o vyloučení člena ze SR, pokud se tento třikrát bez omluvy nezúčastní jejích jednání nebo pokud zásadním způsobem překročí práva a povinnosti plynoucí z funkce, kterou v SR zastává.
6. SR řídí činnost Fondu v období mezi zasedáními VH, svolává VH a zpracovává podklady pro její rozhodování. SR připravuje výroční zprávu, jejíž součástí je zpráva o hospodaření.
7. SR volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Ti pak zastupují Fond navenek a jednají jeho jménem.
8. K zajištění činnosti Fondu slouží místnost SR.
9. Jednání SR se řídí jednacím řádem SR, který schvaluje SR a který nesmí být v rozporu se stanovami Fondu.
10. SR může přijímat zaměstnance a uzavírat s nimi smlouvy, současně rozhodovat o ukončení pracovního poměru, zřizovat další hospodářské organizace, schvalovat jejich statuty, jmenovat a odvolávat ředitele těchto organizací, udělovat souhlas k úkonům ředitelů těchto organizací odpovídajícím příslušným statutům.

Článek VIII. – Revizní komise
1. Funkce člena Revizní komise (dále jen „RK“) je neslučitelná s členstvím v SR.
2. Revizní komise je kontrolním orgánem Fondu, který za svou činnost odpovídá VH.
3. RK vykonává dohled nad hospodařením Fondu a nad dodržováním stanov a jednacího řádu SR. Upozorňuje členy SR a členy Fondu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Pokud nejsou do 1 měsíce po tomto upozornění nedostatky odstraněny, požádá písemně SR, aby svolala VH. Pokud tak SR neučiní do jednoho měsíce od přijetí žádosti, má RK právo učinit tak sama.
4. Pro zasedání VH vypracovává RK zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.
5. Nerozhodne-li VH jinak, má RK tři členy. Odstoupí-li člen ze své funkce, nastupuje na jeho místo náhradník v souladu s pořadím, ve kterém byl zvolen. Členové jsou voleni VH na dobu jednoho roku. Vnitřní organizaci RK si určí její členové sami a informují o ní písemně SR do 1 měsíce od svého zvolení.
Článek IX. – Přítel SF
Přítelem SF se stává osoba starší 15 let po projevení písemného souhlasu a zaplacení ročního členského poplatku v míře stanovené VH.
Článek X. – Volby do Studentské rady a Revizní komise
1. SR i RK jsou voleny VH v přímých, rovných a tajných volbách.
2. Předseda VH sestavuje z členů VH volební komisi, která dohlíží na průběh voleb, sčítá hlasy a pořizuje zápis o průběhu a výsledcích voleb. O složení volební komise následně hlasuje VH.
3. Ke kandidatuře do SR a RK je možné přihlásit se přímo na VH. Kandidátem se může stát každý člen Fondu, který není členem volební komise, přičemž kandidátem do RK se může stát i bývalý člen Fondu. Není možné kandidovat do SR i RK zároveň.
4. Jednotliví kandidáti předstupují se svým volebním projevem a odpovídají na otázky členů VH. Představování kandidátů řídí předseda VH.
5. Hlasuje se pomocí volebních lístků, které členové VH obdrží při registraci u vchodu do místnosti, v níž se VH koná. Každý hlasující má – nerozhodla-li VH jinak – nejvýše 12 hlasů pro volby do SR a nejvýše 3 hlasy pro volby do RK. Je-li na volebním lístku tento počet hlasů překročen, je lístek označen za neplatný. Hlas je na lístku označen napsáním jména voleného kandidáta.
6. Volební lístky se vhazují do hlasovací urny, na kterou dohlíží volební komise.
7. Ukončení voleb vyhlašuje volební komise.
8. Po skončení voleb volební komise zkontroluje a sečte lístky a vyhlásí zvolené kandidáty. Kandidáti, kteří nezískali mandát, avšak získali alespoň 2/3 hlasů posledního zvoleného kandidáta, se stávají náhradníky, jejich pořadí je určeno počtem získaných hlasů. Získají-li kandidáti shodný počet hlasů, rozhoduje o jejich pořadí los, který provede volební komise.
Článek XI. – Zásady hospodaření
1. Fond hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Fond vede jednoduché účetnictví.
3. Za hospodaření Fondu odpovídá SR, která každoročně předkládá VH zprávu o hospodaření.
Článek XII. – Zánik Fondu
1. Fond se zřizuje na dobu neurčitou.
2. Fond zaniká
a) dobrovolným rozpuštěním schváleným VH, nebo
b) sloučením s jiným sdružením rozhodnutím VH.
3. Po uhrazení všech pohledávek Fondu přechází vlastnická práva všeho movitého i nemovitého majetku na právního nástupce. Není-li tento součástí FF UK, tento majetek musí i nadále sloužit potřebám studentů FF UK.
Článek XIII. – Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny VH a nabývají účinnosti dne 19.10.2011.