try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Studentská rada FF UK

Podpora studentských projektů

Studentská rada již od roku 2001 finančně podporuje projekty studentů FF UK s cílem podnítit jejich aktivitu a osvěžit život na fakultě.


Postup udělování finančních prostředků:

 • Peníze jsou rozdělovány zpravidla třikrát ročně. Vždy na začátku období zveřejníme částku, kterou budeme mezi žadatele rozdělovat, a uzávěrku, do které lze podávat žádosti.
 • Za žádost se považuje řádně vyplněný formulář odeslaný na adresu projekt.sr@ff.cuni.cz, případně osobně donesený do kanceláře SR. Po skončení projektové uzávěrky (pro akademický rok 2011/2012 je to 16. březen) se Vám ozve koordinátor projektů, který Vás pozve na projektovou schůzku a zodpoví Vaše případné dotazy.
 • Po uzávěrce projektů bude následovat projektová schůzka (21. března 2012 od 17:30), na níž se SR sejde se všemi žadateli pro osvětlení případných nejasností a také, abychom zjistili, zda projekt ještě platí. Poté SR vybere projekty, které hodlá podpořit, a rozdělí mezi ně avizovanou částku.

Podmínky přidělování finanční podpory:

 • Studentská rada upřednostňuje projekty zaměřené na akademickou půdu; v případě podání žádostí o podporu výjimečných projektů jiného charakteru nebo v případě nedostatku kvalitních akademických projektů však vyhoví spíše těmto výjimečným.
 • Při vyplňování formuláře Žádost o finanční podporu projektu se žadatel musí řídit pokyny zveřejněnými na internetových stránkách SR, přičemž do kolonky „předkladatelé projektu“ je nutno vyplnit dvě osoby, z nichž alespoň jedna studuje na FF UK. Kontaktní adresu, telefon a e-mail je nutné uvést u obou předkladatelů.
 • Alespoň jeden z předkladatelů projektu se musí zúčastnit projektové schůzky SR, o které bude ze strany SR do týdne od podání projektu informován. Pokud se ani jeden z předkladatelů nemůže na schůzku dostavit, zvolí si za sebe zástupce, který bude projekt na schůzce prezentovat.
 • Konkrétní rozhodnutí SR o přidělení peněz danému projektu vychází jednak z informací získaných z podané žádosti o finanční podporu projektu, jednak z průběhu projektové schůzky.


Projektová schůzka sestává ze dvou částí:

 1. Prezentace jednotlivých projektů, během níž členové SR kladou předkladatelům těchto projektů doplňující otázky. Tato část je veřejná.
 2. Jednání SR o udělení finanční podpory jednotlivým projektům. Tato část je neveřejná.Další informace:

 • Neproplácíme: honoráře a odměny organizátorům, telefony, občerstvení.
 • Na projektové schůzce bude pro každý projekt stanoven koordinátor, který předkladateli projektu neprodleně sdělí, zda projektu byla přidělena finanční podpora, či nikoli. V případě nepřidělení finanční podpory koordinátor rozhodnutí SR zdůvodní.
 •       Přidělené peníze si projektanti musí vyzvednout nejpozději čtrnáct dnů před následující projektovou uzávěrkou. Po uplynutí této lhůty už není možné peníze čerpat a právo na tuto finanční podporu zaniká.
 • Na peníze od Studentské rady neexistuje žádný právní nárok. Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení finanční podpory je kolektivní a definitivní.
 • Přidělené prostředky smějí být vynaloženy jen na účel, pro který jsou přiznány. SR má v případě porušení dohod právo vymáhat příspěvek nebo jeho poměrnou část zpět.
 • Vyúčtování projektu je třeba zaslat svému koordinátorovi nejpozději v den následující projektové schůzky.
 • Po ukončení projektu jsou projektanti povinni předložit SR materiály k projektu (plakáty, letáky, …) a projektovou zprávu.
PřílohaVelikost
Žádost o finanční podporu projektu29.5 KB