try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Studentská rada FF UK

Projektové řízení SR (podávání projektů do 31. 3. 2016)

SR-NEW2015-krivky-rgb.jpg

STUDENTSKÁ RADA FF UK VYHLAŠUJE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ NA STUDENTSKÉ AKTIVITY NA FF UK, PŘÍP. NA POMOC SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝM STUDENTŮM

Bližší informace k projektovému řízení obecně: http://strada.ff.cuni.cz/podpora-studentskych-projektu (sekce 2, finanční podpora).

Na stránkách naleznete i formulář k projektovému řízení včetně nutných příloh.

Na projektové řízení je vyhrazena částka 20 000 Kč, z nichž polovinu poskytuje Studentská rada FF UK a polovinu na základě dohody se společností Rozlet, o. p. s., Filozofická fakulta. Zástupce Rozletu se bude účastnit výběru projektů. Grantové prostředky z daru Rozletu budou vyplaceny stipendiem od fakulty, která je příjemcem daru.

UZÁVĚRKA PRO PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ BYLA PRODLOUŽENA DO 31. 3. 2016!


 

Základní okruhy žádosti o podporu PROJEKTU:

1. Účel/cíl.

2. Spolufinancování.

3. Udržitelnost projektu.

4. Společenská/fakultní využitelnost.


 

1. Co je cílem projektu? Proč jej pořádáme? Co od něj očekáváme?

2. Kdo bude projekt – kromě Studentské rady a FF UK – spolufinancovat? Do této položky se dají zahrnout i materiální náklady, které nebudou proplaceny, ale budou využity (např. tisk, správa webu, papíry, občerstvení, které sami napečete); úvahy nad možnými sponzory. Lze do projektu zahrnout crowdfunding?

3. Co se bude s projektem dít po jeho skončení? Jak bude zdokumentován?

4. Jaké spolky je možné do projektu zapojit? Jaký bude mít dopad na fakultní život, jak lze do projektu zapojit univerzitu, v čem může univerzita pomoci?

Podmínky: dodat popis, motivaci pro tvorbu projektu, rozpočet (včetně nefinančních nákladů)

Nelze použít na dlouhodobou činnost spolku, občerstvení, propagaci.

V projektovém řízení pro akademický rok 2015/2016 lze nově do projektů zahrnout i projekty podporující sociálně znevýhodněné studenty či projekty jinak dobročinné či obecně prospěšné (např. příspěvek na používání vodicího psa).


 

POSTUP UDĚLOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Termín uzávěrky pro podávání žádostí a rozdělovaná částka jsou zveřejňovány prostřednictvím novinkového systému, webových stránek a nástěnek vždy nejpozději měsíc před datem uzávěrky, do které lze podávat žádosti.

Za žádost se považuje řádně vyplněný formulář odeslaný na adresu sr@ff.cuni.cz, případně osobně donesený do kanceláře SR. Po skončení projektové uzávěrky se Vám ozve koordinátor projektů, který Vás pozve na projektovou schůzku a zodpoví Vaše případné dotazy.

U podaných formulářů, které trpí vážnějšími nedostatky, vyzve koordinátor projektů k jejich nápravě nejpozději do týdne po původní uzávěrce podávání žádostí. Není-li náprava zjednána, je žádost vyřazena.

Po uzávěrce projektů bude následovat projektová schůzka, na níž se SR a zástupce Rozlet, o. p. s., sejde se všemi žadateli pro osvětlení případných nejasností a také, abychom zjistili, zda projekt ještě platí. Poté SR a zmíněný zástupce vyberou projekty, které hodlají podpořit, a rozdělí mezi ně avizovanou částku.

Podmínky přidělování finanční podpory:

Studentská rada upřednostňuje projekty zaměřené na akademickou půdu; v případě podání žádostí o podporu výjimečných projektů jiného charakteru nebo v případě nedostatku kvalitních akademických projektů však vyhoví spíše těmto výjimečným.

Neproplácíme honoráře a odměny organizátorům, telefony, občerstvení, cestovní náklady, ubytování.

Nepřijímáme žádosti o proplácení již uskutečněných či započatých projektů.

V souladu s tím, že součástí obecné podpory studentů FF ze strany SR je propagace, bude SR preferovat alokaci žádaných prostředků jinam, než na hrazení propagace.

SR zohledňuje následující faktory:

-          předpokládaný výsledek a dosah projektu,

-          finanční spoluúčast žadatele, resp. další zdroje financování,

-          nezbytnost získání prostředků od SR pro realizaci projektu,

-          spolupráci či podporu dalších subjektů,

-          důvěryhodnost žadatele – např. reference, případná předchozí spolupráce se SR, dlouhodobé zkušenosti v případě, že žadatel již dříve SR žádal o podporu…­, lze to dokládat např. i představení žadatelem dříve zrealizovaných projektů, o nichž podá informace,

-          další okolnosti.